Kampanię może prowadzić każdy - osoba fizyczna, firma, stowarzyszenie, fundacja itp. 

Osoby niepełnoletnie do prowadzenia kampanii potrzebują pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.